محورهای همایش:


چیستی و پیدایش انسان و نسبت آن با علوم انسانی

 1. نظریه خلقت انسان و علوم انسانی؛
 2. نظریه تکامل و علوم انسانی؛
 3. نظریه طراحی هوشمند و علوم انسانی؛
 4. ذات‌گرایی و علوم انسانی؛

ویژگی‌های انسان و نسبت آن با علوم انسانی

 1. چیستی سرشت و فصل ممیز انسان و نقش آن در علوم انسانی؛
 2. نیکی یا زشتی سرشت انسان و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 3. ساحت‌های وجودی انسان و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 4. علت زیست اجتماعی انسان و نقش آن در علوم انسانی؛
 5. نسبت جامعه و فرد (یا چیستی/حقیقت جامعه) و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 6. مسئله اختیار و آزادی انسان و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 7. اصالت سود و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 8. لایه‌های ظاهری و باطنی انسان و نقش آن در علوم انسانی؛
 9. سنخ‌های روانی یا تیپ‌های شخصیتی انسان و نقش آنها در نظریه‌های علوم انسانی؛

سرنوشت انسان و نسبت آن با علوم انسانی

 1. جاودانگی انسان و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 2. چیستی کمال و سعادت حقیقی انسان و تأثیر آن در علوم انسانی؛
 3. نسبت هنجار و توصیف در علوم انسانی.