آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-10-27
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-10-27
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-10-28
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-08-10
تاریخ شروع همایش
1401-11-25
تاریخ پایان همایش
1401-11-26