کمیته علمی

غلامرضا اعوانی

غلامرضا اعوانی

عضو کمیته علمی
aavaniirip.ir
دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل علیخانی

اسماعیل علیخانی

عضو کمیته علمی
e.alikhaniirip.ac.ir
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
عبدالله محمدی

عبدالله محمدی

عضو کمیته علمی
mohammadiirip.ac.ir
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
احمدحسین شریفی

احمدحسین شریفی

عضو کمیته علمی
sharifi1738yahoo.com
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سیدمسعود زمانی

سیدمسعود زمانی

عضو کمیته علمی
seyedmasoudzyahoo.de
مؤسسه ژپوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر رضا غلامی

دکتر رضا غلامی

عضو کمیته علمی
gholamisccsr.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالحسین خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه

عضو کمیته علمی
akhosropanahyahoo.com
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علی مصباح

علی مصباح

عضو کمیته علمی
a-mesbahqabas.net
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
سید حمیدرضا حسنی

سید حمیدرضا حسنی

عضو کمیته علمی
hrhasanirihu.ac.ir
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عطا ا... رفیعی آتانی

عطا ا... رفیعی آتانی

عضو کمیته علمی
rafieataniiust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حمید طالب زاده

سید حمید طالب زاده

عضو کمیته علمی
talebzadeut.ac.ir
دانشگاه تهران
سیدمحمدتقی موحد ابطحی

سیدمحمدتقی موحد ابطحی

عضو کمیته علمی
smtmabtahigmail.com
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسن عبدی

حسن عبدی

عضو کمیته علمی
hassanabdi20yahoo.com
دانشگاه باقرالعلوم (ع)
یحیی بوذری نژاد

یحیی بوذری نژاد

عضو کمیته علمی
y_bouzarinejadut.ac.ir
دانشگاه تهران
مصطفی زالی

مصطفی زالی

عضو کمیته علمی
m.zaliut.ac.ir
دانشگاه تهران