کمیته علمی
غلامرضا اعوانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: aavani [at] irip.ir
اسماعیل علیخانی
عضو کمیته علمی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: e.alikhani [at] irip.ac.ir
عبدالله محمدی
عضو کمیته علمی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: mohammadi [at] irip.ac.ir
احمدحسین شریفی
عضو کمیته علمی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: sharifi1738 [at] yahoo.com
سیدمسعود زمانی
عضو کمیته علمی
مؤسسه ژپوهشی حکمت و فلسفه ایران
پست الکترونیکی: seyedmasoudz [at] yahoo.de
دکتر رضا غلامی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: gholami [at] sccsr.ir
عبدالحسین خسروپناه
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: akhosropanah [at] yahoo.com
علی مصباح
عضو کمیته علمی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
پست الکترونیکی: a-mesbah [at] qabas.net
سید حمیدرضا حسنی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پست الکترونیکی: hrhasani [at] rihu.ac.ir
عطا ا... رفیعی آتانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: rafieatani [at] iust.ac.ir
سید حمید طالب زاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: talebzade [at] ut.ac.ir
سیدمحمدتقی موحد ابطحی
عضو کمیته علمی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: smtmabtahi [at] gmail.com
حسن عبدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه باقرالعلوم (ع)
پست الکترونیکی: hassanabdi20 [at] yahoo.com
یحیی بوذری نژاد
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: y_bouzarinejad [at] ut.ac.ir
مصطفی زالی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.zali [at] ut.ac.ir